Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2017-007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu podnikatelského prostředí na rozvoj vybraných regionů. Podnikatelské prostředí bude zkoumáno v různých typech socioekonomických regionů – rurální, urbánní či suburbánní prostory. Vzhledem k různorodosti zkoumaných regionů bude vliv podnikatelského prostředí analyzován v rámci primárního, sekundárního a terciárního hospodářského sektoru. Do projektu je zapojeno pět doktorandů, jejichž disertační práce jsou zaměřeny na tuto problematiku.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Rozlivka, R.; Dokoupil, J. Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč.135. č.5-6, s.210-217, ISSN 1210-3306.
  • Janeček, P.; Linderová, I. Accessible tourism for all - current state in the Czech business and non-business environment. E+M Ekonomie a Management, 2017, roč.20. č.4, s.168-186, ISSN 1212-3609.
  Statě ve sborníku
  • Janeček, P.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb. In Aktuální problémy problémy cestovního ruchu: Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018, s.151-160. ISBN 978-80-88064-36-7.
  • Janeček, P.; Ovesleová, H. Use of Branding in Czech and German Destination: Comparative Study Based on City Branding. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.81-91. ISBN 978-3-86367-051-1.