Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Martin LEPIČ
Číslo projektu:SGS-2019-007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt si klade za cíl zkoumat vliv ekonomické pozice firem v regionu na regionální rozvoj a v konečném
důsledku, skrze spojitý efekt těchto dvou indikátorů, na politické postoje potenciálních voličů. Ekonomická
pozice je konceptualizována skrze postavení firmy v hierarchii globální produkční sítě, do níž je firma
začleněna. Ačkoliv se tento koncept těší značné pozornosti ve světové ekonomické geografii, ve výzkumech
propojujících témata ekonomické a politické geografie, tj. zkoumajících politické důsledky ekonomického
postavení regionů, byly tyto možné efekty doposud opomíjeny. Projekt se zaměřuje na zkoumání
uvedených vztahů skrze terénní výzkum ve třech typologicky odlišných regionech česko-bavorského
pohraničí – (1) venkovský region s přerušenou strukturou osídlení, (2) venkovský region s kontinuitou
struktury osídlení a (3) urbanizovaný region. Na projektu participují tři doktorští a magisterští studenti,
jejichž závěrečné práce jsou provázány s aspekty tématu tohoto projektu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Ekonomická aktivita obyvatel: Venkovský prostor ve 20. letech 20. století v Plzeňském a Jihočeském kraji. Historická geografie, 2021, roč.47. č.2, s.165-203, ISSN 0323-0988.
  Postery, přednášky
  • Vogt, D. Tradiční spolky: páteř oficiální komunální politiky malých venkovských obcí v Česku?. 2020.
  • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Aspects of business development in rural areas and amenity migration as a potential for economic growth of rural areas. 2019.
  • Vogt, D. Possible bases for geographical research of conflicts between politically active civil society and companies in Czech-Bavarian borderland with experiences from Liberec Region. 2019.