Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-19-028
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vytvoření e-learningového kurzu v LMS Moodle s pracovním názvem „Seminář ke
kvalifikační práci“, který bude zahrnovat materiály k různým fázím přípravy bakalářských a diplomových prací, zejména metodické a informační materiály včetně videonahrávek, šablon pro psaní kvalifikačních prací a kapitol zaměřených na prohloubení dovedností při používání programů Word a Excel pro zpracování a formátování bakalářských a diplomových prací.
E-learningový kurz bude dostupný všem studentům FEK. Pro studenty nižších ročníků budou určené kapitoly o výběru tématu kvalifikační práce a využívání vybraných programů Word a Excel při přípravě odborné (např. seminární) práce. Pro studenty vyšších ročníků bude kurz představovat komplexní
metodickou a informační oporu při zpracování kvalifikační práce a přípravě na její obhajobu.
Očekávané přínosy projektu: Vytvořené materiály a jejich soustředění do jednoho e-learningového kurzu dostupného všem studentům FEK (a synergicky i vyučujícím) výrazně zvýší informovanost studentů o problematice
kvalifikačních prací a jejich kompetence v procesu přípravy a obhajoby kvalifikační práce. To v konečném důsledku povede k dalšímu zvyšování úrovně kvalifikačních prací.