Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem evaluace bylo zhodnotit dosavadní dopad intervencí realizovaných v rámci Strategie Plzeňské metropolitní oblasti ITI, a to od začátku její realizace k 31. prosinci 2018.

Evaluace je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první část je zaměřena na zhodnocení procesů implementace integrované strategie a druhá na zhodnocení realizace integrované strategie. Na základě zhodnocení jsou v závěru formulována rovněž dílčí doporučení pro změnu/zlepšení na straně Řídících orgánů vybraných operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkující subjekt ITI (Magistrát města Plzně), nositele ITI (Statutární město Plzeň, resp. pověřený Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. – dále i jako UKEP), případně pro žadatele o podporu integrovaných projektů.