Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2020-015
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2020-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vybrané oblasti managementu a marketingu organizací. Primárně je orientován na výzkum dopadů demografických a technologických změn na fungování soudobých organizací, které budou zkoumány ve dvou rovinách. První rovina představuje zkoumání demografických dopadů, kdy specifická pozornost bude věnována diverzitě jako komplexnímu pojmu, která výrazně přispívá ke konkurenceschopnosti a udržitelnost organizací. Konkrétně se výzkumné aktivity zaměří na identifikaci a zhodnocení dopadů demografických změn na oblast řízení věkově a genderově různorodé pracovní síly a na chování zákazníků v kontextu aplikací generačního marketingu. Druhá rovina sleduje vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) na podnikání se zaměřením na management a na komunikaci prostřednictvím ICT. Výzkumné aktivity budou zaměřené na zkoumání implementace ICT zejména pro digitální marketing a jeho využívání v organizačním prostředí i obecně pro komunikaci mezi lidmi v současné společnosti.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Eger, L. E-learning a jeho aplikace s orientací na vzdělávání a profesní vzdělávání Millennials. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 288s. ISBN 978-80-261-0952-5.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Eger, L.; Egerová, D. The Relation Between Leadership and Expected Results from the Educational Process Within School Culture. Journal of Elementary Education, 2023, roč.16. č.1, s.1-19, ISSN 1855-4431.
  • Krejčová, Z.; Eger, L. Výzkum obsahu pracovních nabídek v síti LinkedIn: případová studie z bankovnictví v České republice. Trendy v podnikání, 2023, roč.13. č.1, s.61-73,
  • Mičík, M.; Gangur, M.; Eger, L. Modelling trust dimensions on social media. Journal of Business Economics and Management, 2022, roč.23. č.4, s.937-956, ISSN 1611-1699.
  • Rotenbornová, L.; Egerová, D. Trends in Closing the Gender Gap: The Case of the Czech Republic and Germany. Specialusis Ugdymas, 2022, roč.1. č.43, s.3254-3266, ISSN 1392-5369.
  • Mičík, M.; Kunešová, H. Using an eye tracker to optimise career websites as a communication channel with Generation Y. Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, 2021, roč.34. č.1, s.66-89, ISSN 1331-677X.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Tomczyk, L.; Krystoň, M.; Czeglédi, C. Facebook for Public Relations in the higher education field: a study from four countries Czechia, Slovakia, Poland and Hungary. Journal of marketing for higher education, 2021, roč.31. č.2, s.240-260, ISSN 0884-1241.
  • Egerová, D.; Kutlák, J.; Eger, L. Millennial Job Seekers' Expectations: How do Companies Respond?. ECONOMICS & SOCIOLOGY, 2021, roč.14. č.1, s.46-60, ISSN 2071-789X.
  • Kutlák, J. Individualism and self-reliance of Generations Y and Z and their impact on working environment: An empirical study across 5 European countries. Problems and Perspectives in Management, 2021, roč.19. č.1, s.39-52, ISSN 1727-7051.
  • Reifová, J.; Eger, L. Evaluace komunikace vybraných kosmetických značek na sociálních médiích. Trendy v podnikání, 2021, roč.11. č.1, s.11-20, ISSN 1805-0603.
  • Egerová, D.; Rotenbornová, L. Towards understanding of workplace conflict: an examination into causes and conflict management strategies. Problems of Management in the 21st Century, 2021, roč.16. č.1, s.7-18, ISSN 2029-6932.
  • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D.; Mičík, M. The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, roč.61. č.JUL 2021, s.1-11, ISSN 0969-6989.
  • Egerová, D.; Kutlák, J.; Eger, L. Millennial Job Seekers´ Expectations: How do Companies Respond?. ECONOMICS & SOCIOLOGY, 2021, roč.14. č.1, s.46-60, ISSN 2071-789X.
  • Egerová, D.; Komárková, L.; Kutlák, J. Generation Y and Generation Z employment expectations: a Generational cohort comparative study from two countries. E + M. Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.3, s.93-109, ISSN 1212-3609.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Tomczyk, L.; Krystoň, M. How universities communicate with public using Facebook page. International Journal of Media and Information Literacy, 2021, roč.6. č.1, s.88-99, ISSN 2500-106X.
  • Eger, L.; Komárková, L.; Zákružná, V. Perceptions of Personalization in Company-consumer Interactions on Social Network: Experiment Conducted in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.2, s.153-170, ISSN 1212-3609.
  • Nosková, M. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PODNIKU – ANALÝZA EMPIRICKÝCH DAT. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.34-40, ISSN 1805-0603.
  • Eger, L.; Suchánek, P. Face-to-Face and electronic communication with customers in retailing and company performance: A case study in the retail industry in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 2020, roč.23. č.3, s.155-172, ISSN 1212-3609.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Varga, E.; Czeglédi, C.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M. Trust Building and Fake News on Social Media from the Perspective of University Students from Four Visegrad Countries. Communication Today, 2020, roč.11. č.1, s.70-88, ISSN 1338-130X.
  • Kutlák, J.; Krejčová, Z. Analýza generačních odlišností na pracovišti v České republice. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.3, s.21-29, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Rotenbornová, L.; Egerová, D. Organisational Climate: Employee Perspective. In Conference Proceedings - Business Trends. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022, s.207-218. ISBN 978-80-261-1126-9.
  • Kristl Volfová, M.; Egerová, D. Využití virtuální reality ve vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Přehled literatury. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-12. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Pichlík, L.; Eger, L.; Social network Facebook and customer engagement: A pilot case study from hotel industry. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021. Chemnitz : Verlag der GUC, 2021, s.159-168. ISBN 978-3-86367-067-2.
  • Nosková, M. Enterprise performance indicators and their use for strategic management – empirical evidence in globalized word. In SHS Web of Conferences, Volume 92, 2021. Zilina : UNIVERSITY OF ZILINA, 2021, s.1-9 (Article number: 03020). ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Eger, L. Důvěra ve vzdělávací instituce v České republice v době pandemie COVID-19. In Andragogické štúdie 2021. Banská Bystrica : Belianum, 2021, s.51-59. ISBN 978-80-557-1893-4.
  • Eger, L. Expectations of business university students regarding their further professional development and lifelong learning. In DIVAI 2020, 13 th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Nitra : Wolters Kluwer, 2020, s.295-304. ISBN 2464-7470978-80-7598-841-6.
  • Eger, L.; Prášilová, M. Profesní příprava vedoucích pracovníků škol a inovace obsahu jejich vzdělávání. In Andragogické štúdie 2020. Bánská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2020, s.91-99. ISBN 978-80-557-1730-2.
  • Kutlák, J. Motivation Drivers and Barriers of Generation Z at Work: MEBS Method. In 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020, s.322-331. ISBN 978-80-7454-935-9.