Sociální preference a nepoctivé jednání: experimentální přístup


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Číslo projektu:SGS-2021-009
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Nepoctivost (dishonesty) a podvádění (cheating) jsou diskutovaným tématem behaviorální ekonomie a má významný praktický dopad v oblastech jako jsou porušování příkazů úřadů nebo managementu, personalistiky daňové úniky, korupce, plnění norem (pracovních, bezpečnostních, hygienických, technických, ekologických...), dvojí kvalita potravin, záměrně špatné výrobky, plánované zastarávání výrobků, plýtvání společnými zdroji, prevence klimatických změn a mnoho dalších. Experimenty i praxe ukazují, že všichni lidé mají sklony k podvodů, ale zároveň existuje mezi lidmi velká rozdílnost v míře, v jaké jsou ochotni podvádět. Tato rozdílnost může záviset na mnoha faktorech: na kultuře (individualismus vs. kolektivismus, sociální akceptace podvádění), náboženství, tlak okolí na úspěch, osobnostní charakteristiky (etické postoje, inteligence, potřeba sociálního uznání), víra „všichni podvádí“, ale také na preferencích (časových, sociálních, risk), očekáváních nebo na způsobech chování ve strategických situacích. V současné literatuře nepanuje shoda o vlivu a intenzitě těchto různých faktorů. My budeme podrobně analyzovat jeden z nich. Výzkum si klade za cíl KVANTIFIKOVAT VZTAH MEZI NEPOCTIVÝM JEDNÁNÍM A SOCIÁLNÍMI PREFERENCEMI, jakožto jedním z možných determinantů.

Koncept sociálních preferencí opouští hypotézu sobeckého jednání (Homo Economicus) a místo toho používá navzájem závislé preference, kdy individuální užitková funkce obsahuje užitek ostatních členů společnosti. Distributivní preference v sobě zahrnují postoj k rovnosti v rozdělování mezi členy společnosti. Reciproční preference obsahují užitek z trestání nebo odměňování ostatních podle pravidla, být více férový k těm, co jsou více féroví ke mně. Konkrétními podobami sociálních preferencí jsou altruismus, reciprocita, důvěra, férovost nebo zášť a soutěživost. Sociální preference tedy mohou výrazně určovat nepoctivost a podvádění na úrok ostatních členů společnosti.

Téma patří do behaviorální ekonomie, která vyplňuje mezery tradiční ekonomie při vysvětlování dílčích ekonomických jevů - zejména odlišného chování, než postuluje striktně racionální maximalizace peněžních užitků. Poznatky behaviorální ekonomie jsou využitelné v dalších disciplínách pěstovaných na naší fakultě. Konkrétní téma (sociální preference a cheating) najde své využití v podnikové ekonomice a managementu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. The experimental evidence of the correlation between the social value orientation and the tendency to lie in the sender-receiver experiment. 2022.
  • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. The correspondence between the tendency to lie and the less trust in others. 2022.
  Statě ve sborníku
  • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Relationship between social value orientation and tendency to trust in others. In Business Trends. 2022.
  • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Social preferences and dishonest behavior. In Business Trends. 2022.
  • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Relationship between social value orientation and tendency to trust in others. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
  • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Social preferences and dishonest behavior. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.