Změny v ekonomice a marketingu turismu


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2021-020
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se bude zabývat změnami v turismu a návazných odvětví, které přináší současný vývoj odvětví spojený také s vlivem pandemie COVID-19 a reakcemi na tuto situaci. Turismus se velmi často adaptuje na podmínky stanovené ať na straně nabídky či poptávky. V současnosti je zřejmě i jedno z nejvíce zasažených hospodářských odvětví vlivem pandemie COVID-19 a v některých zemích nebo regionech se jeho omezení již promítlo do ekonomického rozvoje regionu. Změn probíhá v tomto odvětví mnoho od provozování podniků turismu, po změny v chování turistů. Z tohoto důvodu bude projekt zaměřen na zkoumání reakcí poptávky a nabídky v těchto situacích. Projekt navazuje na již provedené průzkumy před i během jednotlivých krizových vln vyvolaných pandemií COVID-19. Projekt navazuje na předchozí výzkumy a projekty členů řešitelského týmu a je v souladu s tematickým zaměřením jejich výzkumu (turismus obecně nebo vliv pandemie). Projekt odpovídá oblastem, ve kterých Ekonomická fakulta realizuje studijní programy (především navazující a doktorský studijní program Ekonomika a management). Projekt podporuje aktivity spojené se spoluprací v regionu a rozvojem výzkumu oblasti služeb (především služeb turismu).

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Hommerová, D. Strategický marketing: Strategie a trendy - 3. přepracované a rozšířené vydání. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2023. 428s. ISBN 978-80-271-3722-0.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Janeček, P.; Štumpf, P.; Vojtko, V.; Luštický, M. Determinants of residents’ preferences in local elections in a tourism destination. Current Issues in Tourism, 2024, roč.27. č.1, s.112-126, ISSN 1368-3500.
  • Janeček, P.; Pichlík, L. Vnímání rizika během cest v době pandemie COVID-19. Studia Turistica, 2023, roč.14. č.2, s.69-74, ISSN 1804-252X.
  • Štumpf, P.; Janeček, P.; Vojtko, V. IS VISITOR SATISFACTION HIGH ENOUGH? A CASE OF RURAL TOURISM DESTINATION, SOUTH BOHEMIA. European Countryside, 2022, roč.14. č.2, s.346-362, ISSN 1803-8417.
  • Scholz, P.; Červová, L.; Janeček, P.; Linderová, I. GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION: A CASE OF THE BULGARIAN HOTEL MARKET. E + M. Ekonomie a Management, 2022, roč.25. č.1, s.177-194, ISSN 1212-3609.
  • Janeček, P.; Jakubíková, D. Postoje Čechů k lázeňství během pandemie onemocnění COVID-19. Acta Academica Karviniensia, 2021, roč.21. č.2, s.25-35, ISSN 1212-415X.
  • Janeček, P.; Satýnek, M. ZMĚNY V MEZINÁRODNÍM TURISMUS Z POHLEDU PLATEBNÍ BILANCE. Trendy v podnikání, 2021, roč.11. č.3, s.32-42, ISSN 1805-0603.
  • Scholz, P.; Linderová, I.; Janeček, P. Hotel Guest Satisfaction and Service Quality: Evidence from Czech Safari Hotel. Quality Access to Success, 2021, roč.22. č.185, s.212-219, ISSN 1582-2559.
  Statě ve sborníku
  • Hommerová, D.; Alaimo, S.; Martinčíková Sojková, O. Current research of the significance of non-profit organizations´ brands in the Czech Republic following the German example. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.143-150. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Janeček, P.; Cafourková, K.; Pichlík, L. Tourists segments of visitors to Šumava. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.210-220. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Janeček, P.; Pichlík, L.; Wágnerová, T. Travel risk perceptions before and today: A case study for the Czech Repubic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.331-340. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Štumpf, P.; Dryáková, K. Tourism Destination Satisfaction and Loyalty of Domestic Visitors: The Case of Spa Destination Mariánské Lázně. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.97-104. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Janeček, P.; Pucová, A. SHARED ACCOMMODATION: CURRENT STATE AND POSSIBILITIES OF ITS DEVELOPMENT ON THE ISLAND OF MADEIRA. In Zero Waste Management and Circular Economy. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2021, s.405-417. ISBN 978-80-7509-820-7.
  • Janeček, P.; Štumpf, P.; Pichlík, L.; Rašovská, I. COVID-19 Pandemic and Economic Sustainability of Tourism and Hospitality: The Impacts on SMEs in the Czech Republic. In Zero Waste Management and Circular Economy. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2021, s.377-387. ISBN 978-80-7509-820-7.
  Postery, přednášky
  • Janeček, P.; Štumpf, P. System dynamic ace for destination managers: Online software DestinACE for decision-making support. 2023.
  • Janeček, P.; Štumpf, P. System Dynamics Modelling: The Decision-Making Support in Tourism Destination Marketing. 2021.