Trendy v podnikání 2022 - sekce pro studenty doktorských studijních programů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Číslo projektu:SVK1-2022-013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Sekce pro studenty doktorských studijních programů (dále DSP) bude součástí 8. ročníku mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání (dále TVP), která se uskuteční ve dnech 10. - 11. listopadu 2022 v prostorách Plzeňského Prazdroje.

Struktura jednání bude následující:
čtvrtek 10. 11. 2022 dopoledne - zahájení konference, plenární jednání, během něhož vystoupí s vyzvanými referáty významní představitelé akademické sféry i hospodářské praxe (předpokládá se vystoupení 4-5 řečníků)
čtvrtek 10. 11. 2022 odpoledne - jednání v sekcích, na které bude navazovat večerní společenský program pro účastníky konference
pátek 11. 11. 2022 dopoledne - jednání v sekcích pro studenty DSP a mladé vědecké pracovníky, ukončení konference

Posláním konference je výměna vědeckých poznatků mezi akademickými pracovníky a studenty DSP českých i zahraničních institucí, jakož i transfer zkušeností a navázání kontaktů mezi akademiky a představiteli podnikové praxe. Specifickým posláním pátečních sekcí je potom umožnit studentům DSP získat zkušenosti s prezentací výsledků své vědecké činnosti.

Plánované odborné sekce, které mohou být případně upřesněny na návrh vědeckého výboru konference:
1. Trendy v marketingu a managementu
2. Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování
3. Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání a regionálním rozvoji
4. Nové trendy ve finančním managementu, účetnictví a daních
5. Ekonomický pohled na moderní trendy transformace k digitální společnost
6. Otázky a politiky v zemědělství, životním prostředí a energetice

Konference je svým zaměřením na podporu vědecké činnosti mladých akademiků a studentů DSP a navazování vztahů s praxí plně v souladu se Strategickým záměrem ZČU a Strategickým záměrem FEK ZČU.