Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TD020323
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Obsahem projektu je kritická analýza systému strategického plánování obcí, měst a regionů v ČR a a návrh souboru organizačních a
legislativních opatření, vedoucích k jeho zefektivnění. Důraz je kladen na institucionální, správní a politické aspekty plánovacích procesů
(organizační zakotvenost, koordinační mechanismy, vazby mezi strategickým a územním plánováním, strategická partnerství obcí a měst atd.)
Východiskem jsou nejnovější teoretické a praktické poznatky.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Ježek, J.; Krbová, J.; Kopp, J.; Šaradín, P. Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 95s. ISBN 978-80-261-0679-1.
  • Ježek, J. Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice. Identifikace problémových oblastí a návrh řešení.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 72s. ISBN 978-80-261-0678-4.
  • Ježek, J.; Malast, J.; Kopecký, M.; Kaňka, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 211s. ISBN 978-80-261-0698-2.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - Quo vadis?. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.20. č.5, s.31-37, ISSN 1212-0855.
  • Ježek, J. Konsolidace obecní struktury v České republice: mezi slučováním obcí a meziobecní spoluprací. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.3, s.73-83, ISSN 1805-0603.
  • Ježek, J. Slučování obcí nebo meziobecní spolupráce?. Obec a finance, 2016, roč.1. č.1/2016, s.8-9, ISSN 1211-4189.
  • Matušková, A. Strategická transformace vojenského újezdu Brdy. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.128-144, ISSN 1805-3246.
  • Ježek, J. Postoje představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.113-127, ISSN 1805-3246.
  • Kopp, J.; Frajer, J.; Pavelková, R. Driving forces of the development of suburban landscape – a case study of the Sulkov location west of Pilsen. Quaestiones Geographicae, 2015, roč.34. č.3, s.51-64, ISSN 0137-477X.
  • Kopp, J. Integrované přístupy ke strategickému plánování měst – nové trendy péče o vodu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.Neuveden. č.4, s.21-29, ISSN 1805-3246.
  • Slach, O.; Ježek, J. Czechia. disP - The Planning Review, 2015, roč.51. č.1, s.28-29, ISSN 0251-3625.
  • Ježek, J. Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.104-112, ISSN 1805-3246.
  • Ježek, J.; Kaňka, L. Regionální rozvoj: od regionálního plánování k regionálnímu managementu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.89-103, ISSN 1805-3246.
  • Kopp, J. Strategické plánování udržitelného rozvoje velkoplošných chráněných území. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.4, s.58-66, ISSN 1805-0603.
  • Ježek, J. Změna plánovací kultury v českých městech po roce 1989. Geografické informácie, 2014, roč.18. č.1, s.93-102, ISSN 1337-9453.
  • Ježek, J. Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 2014, roč.1. č.1/2014, s.7-21, ISSN 1339-5637.
  Kapitoly v knize
  • Ježek, J. Strategické plánování měst a regionů z evropské perspektivy od 30. let po dnešek: vývoj, koncepce, problémy. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení, Praha : Wolters Kluwer, 2015, s.13-26. ISBN 978-80-7552-263-4.
  • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - kritická analýza plánovacích postupů a názorů na strategické plánování. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení, Praha : Wolters Kluwer, 2015, s.82-124. ISBN 978-80-7552-263-4.
  • Kopp, J. Strategické výzvy v oblasti životního prostředí a dopravy. Strategické plánování obcí, mest a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti rešení, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015, s.149-164. ISBN 978-80-7552-263-4.
  Statě ve sborníku
  • Ježek, J. Budoucnost českých obcí mezi slučováním a meziobecní spoluprací?. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.841-847. ISBN 978-80-210-8587-9.
  • Matušková, A. REKONVERZE VÚ BRDY – ZÁKLAD RODÍCÍ SE OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU (NA PŘÍKLADU ZÁPADNÍ ČÁSTI BRD). In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.1087-1094. ISBN 978-80-210-8273-1.
  • Ježek, J. Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska. In Geografické informácie. Nitra : CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2016, roč.20. č.2, s.188-200, ISBN 1337-9453neuvedeno.
  • Ježek, J. Proč strategické plány nestačí? K aplikaci manažerských přístupů v komunální politice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s.403-412. ISBN 978-80-7509-459-9.
  • Ježek, J. Strategické plánování českých obcí a měst. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.699-708. ISBN 978-80-210-8272-4.
  • Kaňka, L. Implementace konceptu regionálního managementu ve Svobodném státě Bavorsko. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.167-175. ISBN 978-80-210-8273-1.
  • Ježek, J. MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V NĚMECKU, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU – ORGANIZAČNÍ POHLED. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.463-469. ISBN 978-80-210-7861-1.