Kvantitativní modelování a experimenty pro ekonomii a podnikovou ekonomiku


Hlavní řešitel na FEK: JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2014-047
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je řešení vybraných úloh ekonomie a podnikové ekonomiky ze dvou pohledů, které zároveň tvoří dva tematické okruhy: 1) Tvorba kvantitativních modelů chování podniků a podnikového sektoru 2) Tvorba a realizace experimentů aplikovatelných pro podnikovou ekonomiku. U obou okruhů je primární zaměření na
podnikovou ekonomiku, avšak počítá se také s přesahem do obecných problémů ekonomie, tedy nad rámec podnikové ekonomiky. Každý okruh je rozdělen na dva konkrétní úkoly, které zároveň představují jednotlivé cíle projektu a jsou zaměřeny na modelování sektoru podniků v rámci dynamických modelů všeobecné rovnováhy, modelování parciálních problémů podniků, tržní experimenty, experimenty individuální volby s aplikacemi pro podnikovou ekonomiku.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Gangur, M. Prediktivní trhy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015. 163s. ISBN 978-80-7478-847-5.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Vildová, E.; Martinčík, D.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.1, s.151-168, ISSN 1212-3609.
  • Martinčík, D.; Sojková, O.; Aleš, R. Decentralizované řešení dopravní úlohy: experimentální přístup. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.1, s.32-44, ISSN 1805-0603.
  • Rolínek, L.; Plevný, M.; Kubecová, J.; Kopta, D.; Rost, M.; Vrchota, J.; Maříková, M. Level of Process Management Implementation in SMEs and Some Related Implications. Transformations in Business & Economics, 2015, roč.14. č.2A, s.360-377, ISSN 1648-4460.
  • Polívka, M.; Martinčík, D. Measures ensuring the food quality on retail markets: experimental perspective. Agricultural Economics (AGRICECON), 2014, roč.60. č.8, s.343-352, ISSN 0139-570X.
  • Lukáš, L.; Hofman, J. Analýza nesplacených pohledávek pomocí Markovových řetězců - případová studie. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.4, s.42-51, ISSN 1805-0603.
  • Gangur, M.; Plevný, M. Tools for Consumer Rights Protection in the Prediction of Electronic Virtual Market and Technological Changes. Amfiteatru Economic, 2014, roč.16. č.36, s.578-592, ISSN 1582-9146.
  • Svoboda, M. Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.2, s.63-70, ISSN 1805-0603.
  Kapitoly v knize
  • Lukáš, L. Numerical investigation of nonlinear 3-D financial dynamic model. Globalizacija i proryvnoje pozicionirovanije, Petersburg, Rusko : Kult Inform Press, 2013, s.64-71. ISBN 978-5-8392-0436-2.
  Statě ve sborníku
  • Hofman, J.; Lukáš, L. Generalized EOQ Type Inventory Models with Time Dependent both Demand Rate and Holding Cost Rate. In Conference Proceedings, 33th International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s.249-254. ISBN 978-80-261-0539-8.
  • Gangur, M. Combined System of Continuous Double Auction and Automatic Market Maker in Prediction Market. In 33rd international conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Pilsen : University of West Bohemia Pilsen, 2015, s.202-207. ISBN 978-80-261-0539-8.
  • Jarý, Č. GLOBALIZATION AND DEFLATION. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2015, s.265-273. ISBN 978-80-8154-145-2.
  • Nový, M. Vliv globalizace na cenovou elasticitu poptávky. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2015, s.538-545. ISBN 978-80-8154-145-2.
  • Lukáš, L. Numerická realizace metod DCF oceňování podniku s užitím sw Mathematica. In Insolvence 2014 - Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha : Oeconomnia, 2014, s.62-74. ISBN 978-80-245-2027-8.
  • Hofman, J.; Lukáš, L. Markov chain model used for sensitivity analysis of paid/unpaid claims in after-payment-due process. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Palacký University, Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014, s.299-304. ISBN 978-80-244-4208-2.
  • Lukáš, L. Numerical analysis of 3-D nonlinear financial model with lagged variables - influence of initial histories. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Palacký University, Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014, s.590-595. ISBN 978-80-244-4208-2.
  • Svoboda, M.; Lukáš, L. Possibilities of using Markov chains for construction of technical analysis indicators of stock exchange index PX. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME2014, Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014, s.1003-1008. ISBN 978-80-244-4209-9.
  • Plevný, M.; Gangur, M. Application of the Prediction Market Instruments in Higher Education. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s.577-586. ISBN 978-80-213-2468-8.