Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-16-051
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem tohoto projektu je nadále rozvíjet spolupráci a zapojení odborníků z praxe do výuky na Fakultě ekonomické ZČU. Tato skutečnost poskytne studentům možnost k rozšíření teorie o praktické aplikace a pohled z druhé strany. Odborníci z praxe budou přednášet na dohodnuté téma v rámci vybraných předmětů FEK ZČU. Odborníci připraví pro přednášku podklady ve formě prezentace nebo případové studie, která bude k dispozici studentům daného předmětu. Tato skutečnost přispěji k inovaci jednotlivých předmětů s ohledem na jeho přiblížení požadavkům trhu práce a budoucích zaměstnavatelů.