Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000373
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkumný projekt Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí byl řešen s podporou Technologické agentury České republiky, ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a obcemi samotnými. Cílem řešení projektu bylo přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasového, komunitního i individuálního vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu, technického stavu a zvýšení hodnoty nemovitostí v majetku obcí (a nejen jich).

Pro dosažení uvedeného cíle byly vytvořeny nástroje, napomáhající hledání vhodného využití dlouhodobě nevyužitých budov, nebo zlepšit využití budov využitých neuspokojivě. Do tohoto hledání lze zapojit občany i zastupitele prostřednictvím dotazníků, zaměřených na zjišťování jejich potřeb, požadavků a názorů. Dalším prostředkem pro efektivní nakládání s budovami je jejich dostatečně podrobná pasportizace, pro kterou byl vytvořen formulář pro zaznamenání jejich parametrů. Data z tohoto formuláře jsou následně využitelná v rámci práce se softwarovým nástrojem, zahrnujícím dva moduly. První je zaměřený na hledání vhodných účelů budovy (nebo její části) na základě srovnání jejího stavebně technického provedení a funkčního potenciálu s legislativními a technickými požadavky na různé druhy využití budov. Druhý se zabývá odhadem nákladů na úpravu zkoumané budovy, nebo její části, pro účely jejího nového využití s přihlédnutím k funkčnímu potenciálu a technickému stavu.

Všechny popsané nástroje jsou níže volně k dispozici všem zájemcům z řad municipalit i krajů ČR, ale i všem ostatním vlastníkům nemovitostí.

DOKUMENTY:PUBLIKACE:

Monografické publikace
  • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Ježek, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 174s. ISBN 978-80-261-1142-9.
Příspěvky v odborných časopisech
  • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Gangur, M. Srovnání přístupů ke správě a strategii rozvoje nemovitostí ve vlastnictví obcí. Trendy v podnikání, 2021, roč.11. č.3, s.16-22, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
  • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
Postery, přednášky
  • Ircingová, J.; Janeček, P.; Pašek, J. Jak postupovat při optimalizaci využívání nemovitostí ve Vaší obci?. 2019.fotografie