Aplikace nových metod výuky ve vazbě na tvůrčí činnost studentů do předmětů FEK


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-20-012
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na tvůrčí činnost studentů a jejich zapojení do inovace vzdělávací činnosti
prostřednictvím netradičních metod výuky v rámci vybraných předmětů Fakulty ekonomické ZČU.
Konkrétně budou studenti a jejich tvůrčí činnost včetně zpětné vazby zapojeni do předmětů KPM/SMP
(Strategický management podniku), KPM/ABS (Amazing Business School) a KMO/MTG (Marketing). V rámci
těchto předmětů se budou studenti pod vedením vyučujících aktivně podílet na zapojování nových metod
výuky – manažerská simulační hra (KPM/SMP), několikadenní exkurze s workshopy na netradičních
místech (KPM/ABS) a praktické aplikace a případové studie (KMO/MTG).
Aplikace uvedených metod výuky přispěje k zatraktivnění a zkvalitnění výuky uvedených předmětů dle
potřeb studentů.