Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Číslo projektu:SS03010080
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je prostřednictvím multidisciplinárního přístupu vytvořit podporu pro prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách měst a obcí. Podpora bude vytvořena ve formě softwarové aplikace a odborné knihy - manuálu pro optimalizaci výběru nebo posuzování vhodnosti opatření na jednotlivých funkčních typech rozvojových ploch. Výsledky propojí poznatky z výzkumu a praxe z oborů územního plánování, ekonomie, urbanismu, hydrologie, krajinného inženýrství, vodárenství a stokování. Dílčím cílem je zpracovat specializované mapy jako modelové variantní návrhy řešení pro pět pilotních lokalit různých typů rozvojových ploch. Pilotní zpracování zároveň poslouží konkrétním potřebám praxe menších měst a obcí, které nemají kapacity na vlastní specializované studie.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Vogt, D.; Hejduk, T.; Roub, R.; Urban, F. Potenciál rozvojových ploch pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích. Urbanismus a územní rozvoj, 2022, roč.25. č.5, s.30-39, ISSN 1212-0855.
  • Kopp, J.; Hejduková, P.; Kureková, L.; Ježek, J.; Vogt, D. Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.1, s.14-23, ISSN 1805-0603.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. PŘÍMÁ PODPORA JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.1, s.3-13, ISSN 1805-0603.
  • Kopp, J.; Vogt, D.; Ježek, J.; Marval, Š.; Hejduk, T.; Roub, R. Možnosti efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč.Neuveden. č.4, s.1-15, ISSN 1805-3246.
  • Kopp, J.; Frajer, J.; Lehnert, M.; Kohout, M.; Ježek, J. Integrating Concepts of Blue-green Infrastructure to Support Multidisciplinary Planning of Sustainable Cities. Problemy Ekorozwoju, 2021, roč.16. č.2, s.137-146, ISSN 1895-6912.
  • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M.; Preis, J.; Dolejš, M. Comparison of Ecohydrological and Climatological Zoning of the Cities: Case Study of the City of Pilsen. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, roč.10. č.5, s.1-21, ISSN 2220-9964.
  • Kopp, J.; Marval, Š. Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích. Geografické rozhledy, 2021, roč.30. č.4, s.34-37, ISSN 1210-3004.
  Kapitoly v knize
  • Preis, J.; Kopp, J.; Hommerová, D.; Herzner, A.; Hellbach, C. Rainwater Management in a Context of Sustainable Cities: Six Possible Roles of the University in Building Water Sensitive Communities. Educating the Sustainability Leaders of the Future, Cham : Springer Nature Switzerland, 2023, s.625-640. ISBN 978-3-031-22855-1.
  Statě ve sborníku
  • Kopp, J.; Hejduk, T.; Marval, Š.; Ježek, J.; Roub, R.; Urban, F. Efektivní hospodaření se srážkovou vodou na různých funkčních typech rozvojových ploch urbanizovaných území. In Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA Voda 2021. Brno : Asociace pro vodu ČR. z.s., 2021, s.404-410. ISBN 978-80-11-00385-2.
  Postery, přednášky
  • Hejduk, T.; Kopp, J.; Marval, Š.; Ježek, J.; Roub, R.; Bureš, L.; Urban, F. Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. 2022.
  • Kopp, J.; Vogt, D.; Bureš, L.; Hejduk, T.; Ježek, J.; Roub, R.; Štěpán, M. Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. 2022.
  • Kopp, J.; Hejduk, T.; Marval, Ś.; Ježek, J.; Roub, R.; Urban, F. Východiska efektivního hospodaření se srážkovou vodou na pilotních lokalitách rozvojových ploch měst. 2021.