Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL01000498
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je poskytnout českým městům prakticky aplikovatelný soubor informaci a poznatků pro účinné intervence na poli revitalizace městských center a vybraných veřejných prostorů, které přispějí k posílení jejich atraktivity a konkurenční schopnosti, zvláště vůči obchodním centrům na okrajích měst. Provedeme kritickou analýzu zahraničních zkušeností (příklady dobré praxe), identifikujeme klíčové problémy a zhodnotíme aktuální trendy ovlivňující centra měst v ČR (v mezinárodní perspektivě). Na základě těchto poznatků vytvoříme strategie revitalizace pro 5 vybraných měst a navrhneme certifikovanou metodiku, která bude návodem, jak takové strategie vytvářet a evaluovat a jak řešit klíčové problémy. Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 380s. ISBN 978-80-261-0993-8.
  • Ježek, J.; Krbová, J. Metodika revitalizace městských center v kontextu jejich polyfunkčního využití. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 117s. ISBN 978-80-261-0992-1.
  • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019. 277s. ISBN 978-80-261-0993-8.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J.; Ježek, J.; Raška, P.; Dolejš, M. Plánování modro-zelené infrastruktury s využitím ekohydrologického hodnocení mikrostruktur města Plzně. Urbanismus a územní rozvoj, 2020, roč.23. č.4, s.7-16, ISSN 1212-0855.
  • Kopp, J.; Čubr, V. Parky, nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 2019, roč.28. č.5, s.34-37, ISSN 1210-3004.
  • Vít, V.; Kopp, J. Typology of Outdoor Seating Areas of Restaurants Based on Factors Influencing Their Thermal Comfort. A Case Study of Pilsen City Centre, Czechia. Journal of Settlements and Spatial Planning, 2019, roč.10. č.2, s.131-142, ISSN 2069-3419.
  Kapitoly v knize
  • Vogt, D. Případová studie: Revitalizace veřejných prostranství na příkladu města Liberec. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.120-162. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Kopp, J. Modro-zelená infrastruktura měst. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Část první: Problémy a výzvy, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.104-116. ISBN 978-80-7598-777-8.
  • Vogt, D. Případová studie: Revitalizace veřejných prostranství na příkladu města Jablonec nad Nisou. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.163-211. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Kopp, J. Případová studie: Revitalizace nábřeží v centru Plzně. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie., Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.89-99. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Ircingová, J. Případová studie: Revitalizace veřejných prostranství na příkladu města Cheb. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie., Praha : Wolters Kluver ČR, 2020, s.112-119. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Ježek, J. Případová studie: Revitalizace centra města Žatce. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.60-88. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Ježek, J. Revitalizace městských center v České republice: aktéři, problémy, řešení, faktory úspěšnosti. Výsledky empirického výzkumu. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. První část: Problémy a výzvy, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s.65-83. ISBN 978-80-7598-777-8.
  Statě ve sborníku
  • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J. Městská síť komunikací jako součást modro-zelené infrastruktury. In Rychlost s tichostí - veřejný prostor 21. století. Sborník přednášek a příspěvků.. Plzeň : BRENS EUROPE a.s., 2019, s.43-54. ISBN 978-80-7568-152-2.