Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TITSMMR702
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavní cíle projektu (podle zadání):
• Pomocí výzkumných metod identifikovat a analyzovat relevantní nové netechnické trendy a charakterizovat (kvantifikovat) jejich dopady na malá sídla do 15 tisíc obyvatel
• Definovat nástroje, jak se mohou malá sídla na očekávané trendy připravit

Obsahem projektu je (podle zadání):
• Predikce trendů v oblastech, které sídla řeší (nemělo by kolidovat s běžnou administrativou, ale naopak přinášet nové výzvy, vize, problémy a z nich navrhnout východiska)
• Definovat a rozpracovat nové postupy a metody využitelné pro řízení malých měst
• Rozpracovat hlavně takové oblasti jako zeleň a urbanismus, kreativní průmysl, hodnocení investiční činnosti (účelnost investic, vč. odhadů nákladovosti), brownfieldy, sociální služby, využití potenciálu místního dědictví, hodnocení rozvojového potenciálu obce, prevence kriminality, sociální vztahy v obci, dostupnost služeb a mobilita atd.

Výstupy řešení projektu:
• Souhrnná zpráva shrnující trendy, scénáře, intervence, příklady dobré praxe – týkající se sídel do 15 tisíc obyvatel - v podobě publikace (max. 100 stran)
• Certifikovaná metodika intervencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcí
• Pilotní ověření certifikované metodiky v 5 obcích/ malých městech