Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL01000110
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zabývá přípravou českého venkova na budoucnost. Klíčovou pozornost věnuje otázkám ekonomického rozvoje a možnostem jeho veřejné podpory (pracovní a podnikatelské příležitosti, základní občanská vybavenost). Cílem projektu je během tří let (2018-2020): (1.) analyzovat problémy, rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova, (2.) identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost, (3.) navrhnout scénáře budoucího rozvoje, (4.) specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat a v neposlední řadě (5.) společně s aplikačními garanty a dalšími aktéry, formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku. Projekt je řešen ve spolupráci s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Krtička, L.; Ženka, J.; Macháček, J.; Dvořák, P.; Vogt, D.; Kukuliač, P.; Orlíková, L.; Pavlík, A.; Kopp, J.; Nováček, A.; Wellisch, S.; Hatesohl, G.; Žufan, P.; Šťastná, S.; Halada, M. Atlas rozvoje venkova. Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. 179s. ISBN 978-80-7599-221-5.
  • Ježek, J. Adaptační strategie rozvoje venkova. Příklady dobré praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 64s. ISBN 978-80-261-0994-5.
  • Ježek, J.; Mičudová, K. Investiční potřeby venkovských obcí v České republice. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 66s. ISBN 978-80-261-0991-4.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kebza, M.; do Carmo Perotto, C. Regional development trends in West Bohemia with a special focus on peripheral areas. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2020, roč.55. č.2, s.243-254, ISSN 0300-5402.
  • Matušková, A. Změny ve využití krajiny Brd po transformaci Vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy. Geographical Information, 2018, roč.22. č.1, s.288-299, ISSN 1337-9453.
  Kapitoly v knize
  • Slach, O.; Ženka, J.; Nováček, A.; Macháček, J.; Halada, M.; Marková, B.; Dvořák, P.; Kopp, J. Vyhodnocení a shrnutí výsledků Delfské metody. Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí, Ostrava : Vydavatelství En Face, 2021, s.209-223. ISBN 978-80-87264-83-6.
  • Kopp, J. Adaptace venkova na změny klimatu. Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí, Ostrava : Vydavatelství En Face, 2021, s.167-181. ISBN 978-80-87264-83-6.
  • Vogt, D.; ; Vybrané aspekty lokální občanské společnosti a výsledků komunálních voleb. Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí, Ostrava : Vydavatelství En Face, 2021, s.183-202. ISBN 978-80-87264-83-6.
  • Macháček, J.; Nováček, A.; Kebza, M.; ; Prostorový nesoulad v demografickém a socio-ekonomickém vývoji venkovských oblastí. Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí, Ostrava : Vydavatelství En Face, 2021, s.79-116. ISBN 978-80-87264-83-6.
  Statě ve sborníku
  • Ježek, J. Koncepční přístupy k zajištění veřejných služeb na venkově: Zkušenosti z německé regionální politiky a prostorového plánování. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s.411-417. ISBN 978-80-210-9268-6.
  • Hanuš, P.; Kopp, J.; ; Potenciál velkoplošných chráněných území pro jednodenní rekreaci obyvatel Plzně. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.522-529. ISBN 978-80-210-8969-3.
  • Ježek, J.; Ježková, R. Podpora místního ekonomického rozvoje, rozvojové problémy a budoucí výzvy obcí a měst v České republice. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.381-388. ISBN 978-80-210-8970-9.

  Update cookies preferences